00P/07.01.20/3 

Çalışma Prensiplerimiz

Ürün ve hizmette öncelikli amacımız; faaliyetimize KALİTE ANLAYIŞI, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve SOSYAL SORUMLULUK DUYARLILIĞI, BİLGİ GÜVENLİĞİ gelişmiş sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak devam etmektedir. Şirketimizin iç ve dış pazardaki devamlılığı ürün ve hizmet kalitesinin sürekli olması ile mümkündür. Buna paralel olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ve sorumluluğu ile başlar. ARKİM KİMYA, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak tüm politikalarını oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

AMACIMIZ VE BAĞLI OLDUĞUMUZ İLKELER;

 • Arkim Kimya’nın sahip olduğu değerlerle, hedef ve stratejilerini birleştirmek ve hedef pazarda sürekli gelişme ile büyümek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede, rakiplerimizden daha önce sunarak pazarda ve rekabette sahip olduğumuz üstünlüğü sürdürmek,
 • Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla şirket genelinde planlı ve sistemli bir organizasyon ile hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Tüm süreçlerde inovasyon ve verimlilik yaklaşımı uygulamak,
 • Üretimimizin tüm aşamalarında kaliteyi hedef alan çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak,
 • Araştırma, geliştirme çalışmalarını dünya standartlarında yapmak,

COC POLİTİKALARIMIZ;

 • Bütün işletme ve faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci ile ahlaklı bir şekilde davranmak,
 • İş kanunu gerekliliklerini yerine getirmek, Entegre Yönetim Sistem Standartları ile yerel ve uluslararası kanunlara uygunluğu sağlamak,
 • Her bireyin haklarına ve kişiliğine saygılı olmak, sözlü, fiziksel ya da psikolojik tacize izin vermemek, eşit ve adaletli davranmak,
 • Çalışanların sendikaya katılmaları ya da katılmamaları konusunda baskı yapmamak,
 • Zorla ve zorunlu çalıştırmamak,
 • Fazla mesaide gönüllülük esasına uymak ve kanunlara göre belirlenen süreleri aşmamak,
 • Kanunlara göre belirlenen çalışma sürelerine uymak,
 • Tüm işletmelerimizde çocuk işçi kapsamına uyan 15 yaşını doldurmamış çocuk işçi çalıştırmamak,
 • İşletmelerimizde çalışanlarımıza dil, din, ırk, ulusal köken, cinsiyet, düşünce gibi konularda bir ayrımcılık uygulamamak,
 • İşletmemizde belirlenen tehlikelerin risk değerlerini azaltıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Çalışanlardan gelen şikâyet ve önerilerin standarda uygun olarak değerlendirilmesini sağlamak, şikayet edenle ilgili herhangi bir misillemeye, ayrımcılığa veya cezaya müsaade etmemek,
 • İş ortaklarımıza politikamızın gereklerini duyurmak ve bu gerekliliklere uygun çalışmasını denetlemek ve desteklemek,
 • Yönetim ve çalışanlar olarak eğitime verdiğimiz önemi, kalite geliştirme, çevre ve sosyal sorumluluk ile ilgili eğitimlere yer vererek şirket çalışanlarının standartlarını yükseltmek, çevre bilincini geliştirmek,

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ;

 • Çalışanlarımızın İnsan Sağlığı ve Güvenliğini her zaman ön planda tutmak,
 • İşletmemizde kazaları ve mesleki hastalıkları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Sektörümüz ile ilgili konulan çevre yasalarına uyumlu çalışmak, çevre ile ilgili uygulamalarda güven sağlamak,
 • Tükettiğimiz enerjinin en etkin şekilde kullanımını sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yarattığımız kirliliği minimuma indirgemek,
 • Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek,
 • Atıklarımızın çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
 • Geri kazanımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetleri sağlamak,
 • Teknolojik gelişmelere paralel olarak çevreci bir anlayışla sürekli gelişmek,

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI;

 • Bilgi güvenliği yönetimi sistemi gereksinimlerinin Arkim Kimya proseslerine uygun olmasını sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızı, paydaşlarımızı bilgi güvenliğiyle ilgili uygulanabilir gereksinimleri karşılamaya yönlendirmek,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği şartlarını sağlamak, bilgi güvenliğini sağlayıcı sistem ve alt yapıları oluşturmak,
 • Organizasyonumuzun içerisinde bilgi güvenliğini başlatmak, uygulamak ve kontrol etmek yönetimin sorumluluğundadır.
 • Kişisel verileri KVKK ‘ya uygun olarak korumak.

İNSAN HAKLARI POLİTİKALARIMIZ;

 • Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.
 • Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.
 • Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
 • Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.
 • Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.
 • Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli tatillere hakkı vardır.
 • İnsan Hakları ihlalleri ve şikâyet hattı şirketimiz tarafından oluşturulmuş, şahıslarla ve şirket içerisinde duyurulmuştur. Bu politika Şeffaflık İlkesine bağlı olarak şirket içi duyuru panolarında, internet sitemizde ve bölümlerde tüm çalışanlarımıza, istenildiği takdirde ise üçüncü taraflara duyurulmakta ve/veya paylaşılmaktadır.

Yönetim; şirket bünyesinde Kalite anlayışını, İş Sağlığı Güvenliği anlayışını, Çevre anlayışını, Sosyal Sorumluluk anlayışını ve Bilgi Güvenliği anlayışını sisteme yayacağını ve geliştireceğini taahhüt eder.

Şirketimiz hedeflerine, çalışanlarının sürekli geliştirmeyi benimsemesi ve sahiplenmesi sayesinde ulaşır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Yılmaz ÇAKOĞLU

Merkez

 • Güneşli Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No : 3 Bağcılar / İSTANBUL
 • +90 (212) 410 04 05
 • [email protected]

Fabrika

 • Küçücek Fabrikalar Caddesi İstiklal Mahallesi 51/M Akyazı / SAKARYA
 • +90 (264) 462 46 80
 • [email protected]

Çak Holding Kuruluşudur.